Masseto, 1995, 150CL

$14,500.00
SKU: 850117
Sub region: Tuscany
Variety: Merlot
Rating: RP 91

Masseto